Pojem antisemitizmus sa používa od polovice devätnásteho storočia na označenie nevraživosti a iných foriem negatívneho vzťahu k Židom ako príslušníkom etnickej skupiny, resp. k vyznávačom judaizmu… (čítať viac)

Demokracia je jednou z hlavných foriem politického usporiadania spoločnosti, štátu a moci. Doslovne znamená vládu (moc) ľudu. Predstavy o demokracii sa vyvíjali od antických čias… (čítať viac)

Diktatúra je forma politického usporiadania spoločnosti, ktorá je v protiklade s demokraciou. Podstata diktatúry spočíva v uplatňovaní neobmedzenej politickej moci určitou skupinou osôb… (čítať viac)

Etnicita je termín vyjadrujúci špecifickosť, odlišnosť rôznych skupín ľudí na základe ich spoločného pôvodu, používaného jazyka a kultúry, ku ktorej sa hlásia. Tieto skupiny používajú pre vlastné označenie… (čítať viac)

Európska integrácia je proces formovania pevných väzieb medzi štátmi a národmi Európy v právnej, politickej, ekonomickej, bezpečnostnej a iných oblastiach prostredníctvom členstva v zoskupení… (čítať viac)

Pojem extrémizmus označuje názory, postoje a aktivity, ktoré prekračujú rámec noriem akceptovaných spoločnosťou, vyznačujú sa hrubosťou a násilím. V spoločnosti založenej na demokratických… (čítať viac)

Fašizmus je ideologický a politický prúd, ktorý sa etabloval začiatkom dvadsiateho storočia v Taliansku a neskôr aj v ďalších krajinách. Bol založený na odmietaní demokracie… (čítať viac)

Humanizmus je svetonázorový, resp. eticko-filozofický prúd, ktorý pokladá za najvyššiu hodnotu život človeka a jeho dôstojnosť. Humanizmus vyzdvihuje právo jednotlivca… (čítať viac)

Pojem ideológia prvýkrát použil začiatkom 19. storočia francúzsky filozof A. Destutt de Tracy, ktorý sa vo svojej práci Eléments d’idéológie pokúsil o vysvetlenie politiky… (čítať viac)

Komunizmus je ideológia, politické hnutie a spoločenské usporiadanie, ktoré je založené na predstave spoločnosti vybudovanej na princípoch rovnosti ľudí v prístupe k výrobným prostriedkom… (čítať viac)

Konšpiračné teórie sú predstavy, ktoré označujú všetky významné udalosti a javy v ľudských dejinách a vo vývoji jednotlivých krajín za výsledok sprisahaní určitých ľudí… (čítať viac)

Liberálna demokracia je takým spoločensko-politickým a právnym usporiadaním, v ktorom sa reprezentatívna demokracia snúbi s vládnutím na základe princípov ústavného liberalizmu… (čítať viac)

Ľudské práva sa neodňateľné práva, ktoré má každý človek bez ohľadu na miesto narodenia a bydliska, pohlavie, farbu pleti, etnický pôvod, náboženskú príslušnosť, štátne občianstvo… (čítať viac)

Migrácia je pohyb obyvateľstva cez hranice štátov alebo v ich rámci. Rozmanité príčiny spôsobujú, že ľudia – jednotlivo alebo spolu s ďalšími – menia miesto trvalého pobytu… (čítať viac)

Podľa najvšeobecnejšej definície je nacionalizmus ideológiou a politickým prúdom, ktorý vyzdvihuje hodnotu vlastného národa (etnickej skupiny) a jeho záujmy, pričom sa zasadzuje za to, aby tento národ mal… (čítať viac)

Nacizmus (alebo nacionálny socializmus) bol najextrémnejšou a najbrutálnejšou formou fašizmu. Vznikol v 20. rokoch dvadsiateho storočia v Nemecku ako politické hnutie, ktorého hlavným cieľom bolo… (čítať viac)

Národ je spoločenstvo ľudí sformované na základe etnickej (v mnohých prípadoch aj jazykovej) príslušnosti. Obýva určité územie, na ktorom si vytvára vlastný štát (niekedy aj spoločný štát… (čítať viac)

Pojmom občianska spoločnosť označujeme spoločnosť, ktorá je nezávislá od štátu a pre ktorú sú charakteristické rozvinuté sociálne vzťahy medzi jej jednotlivými členmi – občanmi… (čítať viac)

Pojem občianstvo má viacero dôležitých významov. Občianstvo je jedným zo základných inštitútov ústavného práva, ktorý sa prejavuje v podobe vzájomného vzťahu medzi štátom a jednotlivcami… (čítať viac)

Termín otvorená spoločnosť sa vzťahuje na typ spoločnosti vyznačujúci sa demokratickým politickým usporiadaním a slobodnými pomermi, pružnou a dynamickou sociálnou štruktúrou, vysokou mierou… (čítať viac)

Pojem pluralizmus vyjadruje prístup rešpektujúci existenciu viacerých a zároveň odlišných vecí, javov, tendencií v ľudskej spoločnosti – názorov, postojov, pohľadov… (čítať viac)

Politika je činnosť ľudí spojená s ovplyvňovaním, získaním a udržaním moci, s riadením spoločnosti prostredníctvom k tomu špeciálne vytvorených inštitúcií. Do tejto činnosti sa premietajú… (čítať viac)

Pojem populizmus vyvoláva medzi odborníkmi a politikmi veľa sporov. Sociálni vedci sa často nedokážu zhodnúť, či ide o samostatnú ideológiu, alebo iba o politický štýl… (čítať viac)

Právny štát je taký štát, v ktorom je pôsobenie všetkých inštitúcií verejnej moci podriadené právnym normám a základným princípom zameraným na ochranu dôstojnosti jednotlivca, na obhajobu… (čítať viac)

Rasizmus je súbor predstáv, ideí a teórií o nerovnosti a odlišnej hodnote ľudských rás, o nadradenosti jedných rás nad druhými a o rozhodujúcom vplyve rasových odlišností na vývoj ľudskej spoločnosti… (čítať viac)

Rešpektovanie princípu rovnosti má pre občianske spolunažívanie kľúčový význam. Rovnosť je jeden zo základných princípov, ktoré určujú charakter vzťahov medzi ľuďmi navzájom i medzi spoločnosťou… (čítať viac)

Máloktorý pojem sa používa tak často ako pojem solidarita. Stanoviská alebo praktické kroky politických predstaviteľov, verejných činiteľov, zástupcov rôznych spoločenských organizácií… (čítať viac)

Štát je základnou inštitúciou politickej organizácie spoločnosti. Pre niektorých ľudí je štát najväčšia hodnota a predmet obdivu, iní ho považujú za nevyhnutný, avšak dosť protirečivý fenomén… (čítať viac)

Pojem tolerancia vyjadruje znášanlivý, ústretový vzťah k odlišnosti, k inakosti, k iným – k jednotlivcom, národom či národnostiam, k rozličným skupinám odlišujúcim sa náboženstvom, svetonázorom… (čítať viac)

Totalitarizmus označuje taký vzťah medzi spoločnosťou a mocou, pri ktorom moc disponuje plnou, čiže totálnou kontrolou nad spoločnosťou – tak vo verejnej sfére, ako aj v súkromnom živote obyvateľov… (čítať viac)

Všetkých 30 hesiel obsahuje publikácia Spolu, či proti sebe? Čo ovplyvňuje naše spolužitie. V publikácii sú pojmy obohatené o ilustrácie a ikony. Publikácia je k dispozícii zadarmo na stiahnutie.