8_Vnimanie_osobnych_perspektiv

Autorky výskumnej správy: Zora Bútorová, Oľga Gyárfášová
Názov výskumnej správy: Občianske spolunažívanie očami tínedžerov. Správa zo sociologického výskumu
Vydal: Inštitút pre verejné otázky, Bratislava 2019
ISBN: 978-80-89345-75-5 (pdf)

O výskume: V rámci projektu „Výchova mládeže k občianskemu spolunažívaniu“, ktorý podporilo Ministerstvo spravodlivosti SR, realizoval Inštitút pre verejné otázky prieskum názorov mladých ľudí na Slovensku na rôzne témy spoločenského a politického života. Zber dát uskutočnila agentúra FOCUS v júni 2019 na reprezentatívnej vzorke 402 mladých ľudí vo veku 15-19 rokov formou online dopytovania. Až 92% výberového súboru tvorili žiaci a žiačky, resp. študenti a študentky, 6% už pracovalo, väčšinou v sektore služieb, 2% tvorili nezamestnaní a 2 osoby (0,4%) boli v domácnosti alebo na materskej (rodičovskej) dovolenke. Z tých, ktorí študovali, 11% ešte navštevovalo základnú školu, 6% strednú odbornú školu bez maturity, 44% strednú odbornú školu s maturitou, 28% gymnázium a 11% už študovalo na bakalárskom stupni vysokoškolského štúdia. Chlapci predstavovali 51% súboru, dievčatá 49%, reprezentatívnosť vzorky je dodržaná aj podľa krajov, veľkosti sídla a národnosti (86% opýtaných bolo slovenskej národnosti, 9% maďarskej a 5% inej).

Celá publikácia v PDF.