30 najdôležitejších pojmov

Základné pojmy súvisiace s občianskym spolunažívaním. Nové spracovanie odráža aktuálnu situáciu. Určené pre študentov.

Aktuálne výskumné dáta

V rámci projektu sa uskutočnil prieskum názorov mladých ľudí na Slovensku na rôzne témy spoločenského a politického života.

Naše diskusie na školách

Experti IVO a externí spolupracovníci navštevujú stredné školy, so študentmi diskutujú témy občianstva a demokracie.

VIDEÁ

O novej edukatívnej príručke pre študentov

Výskum názorov mládeže na občianske spolunažívanie – ďalšie zistenia

Výskum názorov mládeže na občianske spolunažívanie – základné zistenia

O projekte Výchova mladých k občianskemu spolunažívaniu

Publikácie a články

„Spolu, či proti sebe? Čo ovplyvňuje naše spolužitie“ je edukatívna príručka určená pre mladých ľudí. Obsahuje 30 vybraných pojmov súvisiacich s občianskym spolunažívaním.

Publikácia analyzuje a sumarizuje výsledky reprezentatívneho prieskumu názorov mladých ľudí z júna 2019. Výsledky prieskumu sú pri interpretácii porovnávané aj s výsledkami iných výskumov, či už mladých ľudí alebo dospelej populácie.

Výber článkov z printových a elektronických médií z výstupov projektu občianskom spolunažívaní.

Ostatné publikácie Inštitútu pre verejné otázky s témami občianskeho spolunažívania, výskumu názorov mládeže, extrémizmu a digitálnej gramotnosti mládeže.