Zámerom tejto publikácie je priblížiť mladým čitateľom a čitateľkám širšie spoločensko-politické, historické a ideové súvislosti občianskeho spolunažívania. Je to osvetovo-vzdelávacia príručka vo formáte heslára. Obsahuje 30 vybraných pojmov súvisiacich s občianskym spolunažívaním.

Heslá možno rozdeliť do dvoch kategórií. Prvá sa skladá z pojmov označujúcich javy, ktoré napomáhajú občianskemu spolunažívaniu a podporujú ho. Druhá obsahuje pojmy zachytávajúce javy protikladného charakteru – tie, ktoré občianskemu spolunažívaniu neprajú, vytvárajú preň prekážky alebo ho otvorene potláčajú či ničia.

Formovanie základov občianskeho spolunažívania je nikdy nekončiacim procesom. Sme jeho bezprostrednými účastníkmi, týka sa každého z nás, máme možnosť doňho vstúpiť a osobne ho ovplyvňovať.

Veríme, že táto publikácia pomôže čitateľkám a čitateľom lepšie si uvedomiť prednosti života v spoločnosti založenej na občianskom zmieri, vzájomnej úcte, tolerancii, spolupráci a solidarite.

Download: Spolu, či proti sebe. Čo ovplyvňuje naše spolužitie [pdf]


Publikácia je súčasťou projektu „Výchova mládeže k občianskemu spolunažívaniu“ realizovaného s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR.

Vydanie publikácie a jej distribúcia bola podporená v rámci projektu „Spolu, či proti sebe? Čo ovplyvňuje naše spolužitie“ vďaka programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.

Vydanie publikácie podporilo Občianske združenie JUVAMEN.