Informácia o výskume

V rámci projektu „Výchova mládeže k občianskemu spolunažívaniu“, ktorý podporilo Ministerstvo spravodlivosti SR, realizoval Inštitút pre verejné otázky prieskum názorov mladých ľudí na Slovensku na rôzne témy spoločenského a politického života. Zber dát uskutočnila agentúra FOCUS v júni 2019 na reprezentatívnej vzorke 402 mladých ľudí vo veku 15-19 rokov formou online dopytovania.

Výsledky výskumu

Časť 1. Rovnosť šancí očami tínedžerov
Časť 2. Sociálny dištanc tínedžerov voči iným
Časť 3. Civilizačné trendy v Európe očami slovenských tínedžerov
Časť 4. Názory na demokraciu a pravidlá politického života
Časť 5. Spája sa podpora demokracie s akceptáciou rôznorodosti a rodovej rovnosti?
Časť 6. Interpersonálna dôvera
Časť 7. Záujem o politiku a komunikácia o nej
Časť 8. Vnímanie osobných perspektív
Časť 9. Zhrnutie a záver

Výskumná správa

Všetky čiastkové oblasti z výsledkov výskumu sú obsiahnuté v publikácii Občianske spolunažívanie očami tínedžerov. Správa zo sociologického výskumu, ktorú Inštitút pre verejné otázky zverejnil v auguste 2019. Jej autorkami sú sociologičky Zora Bútorová a Oľga Gyárfášová. Výsledky prieskumu sú pri interpretácii porovnávané aj s výsledkami iných výskumov, či už mladých ľudí alebo dospelej populácie.

Download: Občianske spolunažívanie očami tínedžerov. Správa zo sociologického výskumu [pdf]

Informácie o výskumnej vzorke

Formou online dopytovania boli zistené názory 402 mladých ľudí vo veku 15-19 rokov. Až 92% výberového súboru tvorili žiaci a žiačky, resp. študenti a študentky, 6% už pracovalo, väčšinou v sektore služieb, 2% tvorili nezamestnaní a 2 osoby (0,4%) boli v domácnosti alebo na materskej (rodičovskej) dovolenke. Z tých, ktorí študovali, 11% ešte navštevovalo základnú školu, 6% strednú odbornú školu bez maturity, 44% strednú odbornú školu s maturitou, 28% gymnázium a 11% už študovalo na bakalárskom stupni vysokoškolského štúdia. Chlapci predstavovali 51% súboru, dievčatá 49%, reprezentatívnosť vzorky je dodržaná aj podľa krajov, veľkosti sídla a národnosti (86% opýtaných bolo slovenskej národnosti, 9% maďarskej a 5% inej). Zber dát uskutočnila agentúra FOCUS v júni 2019.