O tom, aká je kvalita spolunažívania obyvateľov nejakej krajiny, rozhoduje množstvo vecí.

Po prvé sú dôležité podmienky, ktoré pre ľudí vytvára širšia spoločnosť a štát. Tie bývajú v rôznych krajinách a historických obdobiach rôzne: môžu podporovať solidaritu, súdržný a pokojný život, alebo môžu naopak ľudí rozdeľovať, vytvárať medzi nimi ťažko prekonateľné hranice.

Po druhé záleží na samotných ľuďoch, ako pristupujú k svojim spoluobčanom. Či rešpektujú ich práva a záujmy, či tolerujú ich odlišnosť alebo im naopak vnucujú iba svoje vlastné predstavy, vlastné videnie sveta, myslia iba na seba, na svoje vlastné práva a záujmy a prehliadajú potreby a záujmy iných.

Po tretie, verejný priestor, v ktorom žijeme, je arénou súperenia rozmanitých myšlienok, ku ktorým sa každý z nás prikláňa, či už pod vplyvom nášho prostredia alebo pod vplyvom médií, osobností či politikov. Medzi súperiacimi myšlienkami sú také, ktoré vyznávajú potrebu pokojného spolužitia a spolupráce rozmanitých ľudí, ale aj také, ktoré vyzdvihujú vlastnú výlučnosť a odmietajú spolužitie s inými ľuďmi len preto, že sú odlišní.

Inštitút pre verejné otázky (IVO) preto prichádza s projektom o občianskom spolunažívaní zacieleným na mladých ľudí. Pomôžeme im pochopiť, ako funguje moderná demokratická spoločnosť, posilníme ich občianske sebavedomie a umožníme im rozpoznať rôzne mylné názory popierajúce princípy rovnosti občanov.

Projekt Výchova mládeže k občianskemu spolunažívaniu sa skladá z edukatívnych, publikačných, výskumných a prezentačných aktivít.


Pozrite si videá


Prečítajte si publikácie


Pozrite si slovník pojmov


Preskúmajte dáta z výskumuZ obsahu – heslár pojmov:

Skutočne dobré občianske spolunažívanie je možné iba medzi rovnoprávnymi a rovnocennými slobodnými ľuďmi. Je neprijateľné rozdeľovať ľudí na „lepších“ a „horších“ len preto, že majú odlišný pôvod, inú farbu pleti či náboženskú príslušnosť [Rovnosť].

V spoločnosti založenej na demokratických princípoch občianskeho spolunažívania, rovnosti ľudí a slobode jednotlivca je extrémizmus protisystémová odchýlka [Extrémizmus].

Európska únia je nielen zväzkom štátov, ale aj spoločenstvom občanov, dbá o ich práva a kvalitu života. Členstvo v Únii vytvára priaznivé prostredie pre dobré občianske spolunažívanie [Európska integrácia].

Pokojné spolunažívanie ľudí patriacich k rôznym spoločenstvám je ťažko predstaviteľné bez silného humanistického základu [Humanizmus].

Je v záujme dobrého občianskeho spolunažívania, aby sa proti konšpiračným teóriám postavila hrádza z overených faktov, spoľahlivých vedeckých poznatkov, kritického myslenia a občianskej solidarity [Konšpiračné teórie].

Kľúčový význam pre občianske spolunažívanie má predovšetkým politický a ideový pluralizmus, pretože práve tieto dva druhy pluralizmu sú typické pre demokraciu a slobodu [Pluralizmus].

Kým otvorená spoločnosť vytvára optimálne podmienky na občianske spolunažívanie, uzavretá spoločnosť sa o to ani neusiluje, iba si od občanov vynucuje lojalitu a poslušnosť [Otvorená spoločnosť].

Dobré občianske spolunažívanie je ťažko predstaviteľné bez prejavov každodennej ľudskej solidarity s tými, ktorí sa dostali do zložitej životnej situácie [Solidarita].

Tolerancia má veľký význam pre spolunažívanie ľudí s rozdielnymi identitami a charakteristikami [Tolerancia].