Všetkých 30 hesiel (Antisemitizmus, Demokracia, Diktatúra, Etnicita, Európska integrácia, Extrémizmus, Fašizmus, Humanizmus, Ideológia, Komunizmus, Konšpiračné teórie, Liberálna demokracia, Ľudské práva, Migrácia, Nacionalizmus, Nacizmus, Národ, Občianska spoločnosť, Občianstvo, Otvorená spoločnosť, Pluralizmus, Politika, Populizmus, Právny štát, Rasizmus, Rovnosť, Solidarita, Štát, Tolerancia, Totalitarizmus) obsahuje publikácia Spolu, či proti sebe? Čo ovplyvňuje naše spolužitie. V publikácii sú pojmy obohatené o ilustrácie a ikony.

Heslá možno rozdeliť do dvoch kategórií. Prvá sa skladá z pojmov označujúcich javy, ktoré napomáhajú občianskemu spolunažívaniu a podporujú ho. Druhá obsahuje pojmy zachytávajúce javy protikladného charakteru – tie, ktoré občianskemu spolunažívaniu neprajú, vytvárajú preň prekážky alebo ho otvorene potláčajú či ničia. Formovanie základov občianskeho spolunažívania je nikdy nekončiacim procesom. Sme jeho bezprostrednými účastníkmi, týka sa každého z nás, máme možnosť doňho vstúpiť a osobne ho ovplyvňovať.

Download: Spolu, či proti sebe. Čo ovplyvňuje naše spolužitie [pdf]

Veríme, že táto publikácia pomôže čitateľkám a čitateľom lepšie si uvedomiť prednosti života v spoločnosti založenej na občianskom zmieri, vzájomnej úcte, tolerancii, spolupráci a solidarite.


Publikácia je súčasťou projektu „Výchova mládeže k občianskemu spolunažívaniu“ realizovaného s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR.

Vydanie publikácie a jej distribúcia bola podporená v rámci projektu „Spolu, či proti sebe? Čo ovplyvňuje naše spolužitie“ vďaka programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.

Vydanie publikácie podporilo Občianske združenie JUVAMEN.